Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1.          Tyto obchodní podmínky (dále jen jako „Obchodní podmínky“) společnosti
VEBAS holding s.r.o., IČO: 090 88 342, se sídlem na adrese Panská 854/2, 110 00 Praha,
která je provozovatelem Internetového obchodu (jak je definován níže) (dále jen jako
„Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „OZ“), vzájemná práva a
povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen
jako „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a spotřebitelem ve smyslu § 2 odst. 1
písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen jako „ZOS“) (dále jen jako „Kupující“) (Prodávající a Kupující společně dále také jako
„Smluvní strana“ nebo „Smluvní strany“) při prodeji zboží prostřednictvím internetového
obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce
umístěné na internetové adrese beautymanifesto.cz (dále jen „Internetový obchod“).

1.2.          Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která nakoupila či
má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při
objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného
výkonu povolání. Vyjde-li najevo, že Kupní smlouvu dle těchto Obchodních podmínek
uzavřela nebo chtěla uzavřít osoba uvedená v tomto článku, Prodávající je oprávněn od Kupní
smlouvy odstoupit.

1.3.          Ustanovení odchylná od těchto Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní
smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto
Obchodních podmínek.

1.4.          Kupující podáním Objednávky v Internetovém obchodě potvrzuje, že se před
podáním Objednávky pečlivě seznámil s těmito Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou
součástí Kupní smlouvy, prohlašuje, že s nimi souhlasí a bez výhrad přijímá veškerá jejich
ustanovení ve znění platném a účinném v den odeslání Objednávky.

1.5.          Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit,
přičemž text úplného znění účinných i předchozích Obchodních podmínek je dostupný na
webové stránce Internetového obchodu na internetové adrese
www.beautymanifesto.cz/obchodni-podminky/, čímž je zároveň umožněna jejich archivace
Kupujícím. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.

1.6.          Prodávající při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské
činnosti. Prodávající je podnikatelem ve smyslu § 420 OZ, který přímo nebo prostřednictvím
jiných podnikatelů dodává Kupujícímu zboží nebo služby.

1.7.          Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve
smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

2. Kupní smlouva

2.1.          Návrhem k uzavření Kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží
Prodávajícím v Internetovém obchodu. Návrh dodat zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání
zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit a Kupující tak bere na vědomí, že
Prodávající není povinen v odůvodnitelných případech v souladu s § 1732 odst. 2 OZ povinen
uzavřít Kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

2.2.          Pro podání objednávky zboží Kupující v Internetovém obchodě vloží do tzv.
nákupního košíku jím zvolené zboží a následně vyplní a odešle objednávkový formulář. Tento
objednávkový formulář obsahuje zejména, nikoliv však výlučně, informace o objednávaném
zboží, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení zboží a informace
o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále jen jako „Objednávka“).

2.3.          Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných
údajů a náležitostí. Před závazným podáním Objednávky je Kupujícímu umožněno
zkontrolovat a měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tak všechny údaje,
které do Objednávky vložil. Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v Objednávce.
V případě zjevně chybných, chybějících, neurčitých či jiným způsobem vadně vyplněných
předepsaných údajů a náležitostí, díky kterým nelze Objednávku rozumně požadovat za řádně
vyplněnou, vyzve Prodávající bez zbytečného odkladu Kupujícího, aby tyto údaje a náležitosti
v přiměřené lhůtě doplnil. Pokud Kupující tyto údaje a náležitosti ve lhůtě nedoplní, náleží
Prodávajícímu právo od Kupní smlouvy odstoupit.

2.4.          Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží,
výše kupní ceny, předpokládaný náklad spojené s balením a dodáním zboží) požádat
Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (e-mailem či telefonicky na základě údajů
uvedených Kupujícím v Objednávce). Pokud nedojde ze strany Kupujícího k tomuto
dodatečnému potvrzení, Prodávající je oprávněn požadovat úhradu celé kupní ceny před
předáním zboží zvolenému dopravci k přepravě.

2.5.          K uzavření Kupní smlouvy dochází okamžikem přijetí Objednávky Prodávajícím.
Přijetí Objednávky potvrdí Kupujícímu zasláním písemného potvrzení jeho na e-mailovou
adresu uvedenou v Objednávce. Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody
Smluvních stran nebo ze zákonem stanovených důvodů.

2.6.          Objednávka Kupujícího je po přijetí ze strany Prodávajícího jako uzavřená Kupní
smlouva archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však po dobu
vyžadovanou dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího splnění a další evidence
v elektronické podobě a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o
jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy jsou patrné z těchto
Obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

2.7.          Ceny a slevy:

2.7.1.          Všechny uvedené ceny v Internetovém obchodě jsou smluvní, aktuální a platné
ceny a v české měně (Kč). Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, a to včetně
DPH, popř. všech dalších daní a poplatků stanovených zákonem. To se však netýká
případných poplatků za balné, dopravné a dobírečné, které jsou uváděny až v rámci tzv.
nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

2.7.2.          Informace o poplatcích za balné, dopravné a dobírečné platí pouze v případech,
kdy je zboží doručováno v rámci území České nebo Slovenské republiky. V případě, že
Kupující požaduje doručení na adresu mimo území České nebo Slovenské republiky, je
povinen o této skutečnosti Prodávajícího informovat a tato skutečnost je odmítnutím jeho
nabídky a považuje se za nabídku novou. Prodávající není takovou nabídkou vázán a podle
svého výhradního uvážení určí další postup a případné podmínky doručení zboží mimo území
České nebo Slovenské republiky, se kterými Kupující musí následně písemně vyslovit svůj
souhlas, jinak nedojde k uzavření Kupní smlouvy.

2.7.3.          Prodávající požaduje úhradu kupní ceny v plné výši před převzetím zboží
Kupujícím. Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit také náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále
kupní cenou součet ceny zboží a nákladů spojených s balením a dodáním zboží. Záloha či jiná
obdobná platba není od Kupujícího vyžadována, pokud výslovně není uvedeno jinak.

2.7.4.          Veškeré ceny včetně akčních cen a nabídek platí do odvolání nebo do vyprodání
zásob. Prodávající zabezpečí aktuálnost uveřejněné nabídky bez zbytečného odkladu. Slevy
na zboží, jiné akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat, pokud není
Prodávajícím uvedeno jinak.

2.8.              Místem dodání zboží je doručovací adresa uvedená Kupujícím v Objednávce.

2.9.              K převzetí zboží dojde ke chvíli, kdy je zboží dopravcem předáno Kupujícímu
nebo jím určené třetí osobě (jiné než dopravci).

2.10.            Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží.

2.11.            Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit
kdykoliv před dodáním zboží, nejdéle však do 14 dnů ode dne doručení Objednávky, pokud:
 I.                  došlo k vyčerpání zásob Prodávajícího; a/nebo
II.                  došlo ke ztrátě schopnosti Prodávajícího plnit; a/nebo
III.                  není Prodávající objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat
Kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem; a/nebo
IV.                  se již zboží nevyrábí nebo nedodává; a/nebo
V.                  Kupující neuhradil v plné výši kupní cenu ve lhůtě 3 dnů ode dne přijetí
Objednávky, pokud Kupující jako způsob platby zvolil úhradu platební kartou nebo
bezhotovostním bankovním převodem; a/nebo
VI.                  vyjde najevo, že Kupující porušil jakoukoliv již dříve uzavřenou smlouvu
s Prodávajícím.

2.12.             Odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající povinen doručit Kupujícímu bez
zbytečného odkladu na jeho e-mailovou adresu nebo poštovní doručovací adresu uvedenou
v Objednávce.

2.13.             Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud
Objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupní smlouva
není uzavřena také v případě, kdy jsou dány oprávněné pochybnosti o skutečné identitě
Kupujícího a/nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo kupní
ceně. V případě, že Kupující v tomto případě již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu
tato částka vrácena zpět na bankovní účet, z něhož proběhla úhrada části nebo celé kupní
ceny.

2.14.             Kupující má právo odvolat své přijetí nabídky k uzavření Kupní smlouvy (zrušit
Objednávku) bez jakýchkoliv sankcí až do okamžiku potvrzení přijetí nabídky Prodávajícím.

2.15.             Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku (internet,
telefon atd.) pro uskutečnění Objednávky a uzavření Kupní smlouvy (k odeslání Objednávky
došlo prostřednictvím Internetového obchodu, nikoliv kamenné prodejny). Prodávající si
neúčtuje žádné servisní poplatky za komunikaci s Kupujícím nad rámec nákladů spojených s
používáním komunikačních prostředků na dálku, které nese Kupující sám.

2.16.             Kupující na sebe uzavřením Kupní smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností
ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

2.17.             Na dárky, které jsou Prodávajícím poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat
jakákoliv práva Kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se
platnými a účinnými právními předpisy upravujícími práva a povinnosti z darovací smlouvy.
Darovací smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že
dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy kteroukoliv ze Smluvních Stran, je Kupující povinen
poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím Prodávajícímu.

3. Dárkové poukazy a slevové kódy

3.1.             Kupující je oprávněn v průběhu tvorby Objednávky zadat kódy obsažené na
zakoupených dárkových poukazech či slevové kódy poskytnuté Prodávajícím. Nestanoví-li
Prodávající výslovně jinak, dárkové poukazy ani slevové kódy nelze současně vzájemně
kombinovat.

3.2.             V případě odstoupení od Kupní smlouvy nebo jakéhokoli jiného odůvodněného
vrácení zboží, při jehož koupi byl uplatněn slevový kód, nemá Kupující nárok na vrácení
peněžní částky v rozsahu uplatněného slevového kódu.

3.3.             Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, Kupující
je oprávněn takový dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jejím uplynutím.
Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu
dárkového poukazu nebo slevového kódu.

3.4.             Dárkový poukaz ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že Kupující
odebere zboží za nižší cenu, než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu,
nevzniká mu nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu do jeho
celkové výše ani na vydání dárkového poukazu či slevového poukazu nového.

3.5.             V případě, že dárkový poukaz nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s těmito
Obchodními podmínkami, má Prodávající právo takto uplatněný dárkový poukaz nebo
slevový kód odmítnout a od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1.             Pokud je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředku komunikace na dálku
(Internetový obchod), má Kupující právo odstoupit od této Kupní smlouvy bez udání důvodu
ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne následujícího po dni, kdy Kupující nebo jím určena třetí
osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

4.2.             Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující o svém
odstoupení od Kupní smlouvy písemně informovat Prodávajícího (například dopisem
zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Prodávající pro
urychlení vyřízení odstoupení od Kupní smlouvy doporučuje uvést číslo objednávky a číslo
bankovního účtu pro navrácení peněžních prostředků.

4.3.             Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zaslat na korespondenční adresu
Prodávajícího uvedenou v čl. 10.3. těchto Obchodních podmínek a která je k dispozici také
v Internetovém obchodu, či prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu
Prodávajícího info@beautymanifesto.cz. Využije-li Kupující zaslání prostřednictvím
elektronické pošty, Prodávající neprodleně zašle Kupujícímu potvrzení o přijetí tohoto
oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy.

4.4.             Aby byla dodržena lhůta 14 (čtrnácti) dnů pro odstoupení od Kupní smlouvy, je
dostačující, aby bylo odstoupení od Kupní smlouvy odesláno Kupujícím před uplynutím
příslušné lhůty.

4.5.             Pokud Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odstoupení od smlouvy,
veškeré zboží, které od něho obdržel, a to včetně všech dárků poskytnutých podle čl. 2.17.
těchto Obchodních podmínek. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující, a jde-li o
Kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, tak Kupující
nese také náklady za navrácení zboží, jestli toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu
obvyklou poštovní cestou.

4.6.             Zboží by měl Kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství,
s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve
stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika,
drogistické výrobky atd.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží
nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

4.7.             Prodávající vrátí Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14
(čtrnácti) dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení Kupujícího o odstoupení od Kupní
smlouvy, veškeré peněžní prostředky, které od Kupujícího obdržel, včetně nákladů spojených
s balením a dodáním zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného
způsobu dodání Kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený
Prodávajícím). Peněžní prostředky budou vráceny na bankovní účet, z něhož byla provedena

úhrada. Pokud tento způsob není možný, tak způsobem, se kterým Kupující výslovně
souhlasil a se kterým mu nevzniknou další náklady.

4.8.             Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté
peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než Kupující Prodávajícímu zboží předá nebo
jednoznačně prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

4.9.             Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo
v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho
povahu a vlastnosti. Pokud je zboží částečně poškozeno, zničeno nebo spotřebováno, může
Prodávající v souladu s ustanovením § 1833 OZ uplatnit své právo na náhradu škody a
započíst svůj nárok oproti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a vrátit tak Kupujícímu
takto poníženou kupní cenu.

4.10.        Právo na odstoupení od smlouvy Kupujícímu nenaleží zejména, nikoliv však
výlučně, v případě smluv:

4.10.1.          o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho
osobu;
4.10.2.          o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
nenávratně smíseno s jiným zbožím; a
4.10.3.          o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a
z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5. Dodací podmínky

5.1.             Přeprava a doručení zboží je realizována prostřednictvím služby dopravce,
kterého při podání Objednávky zvolí Kupující.

5.2.             V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
Kupujícího, nese Kupující veškerá rizika a dodatečné náklady spojené s tímto způsobem
přepravy.

5.3.             Přeprava, způsob doručení, způsob oznámení o doručení zásilky, termín a místo
převzetí zásilky se řídí smlouvou o přepravě zboží a obchodními podmínkami dopravce,
kterého při Objednávce zvolil Kupující.

5.4.             Objednané zboží je expedováno:
5.4.1.          bez zbytečného odkladu po přijetí Objednávky, pokud Kupující zvolil způsob
platby na dobírku;
5.4.2.          bez zbytečného odkladu po připsání částky na bankovní účet Prodávajícího,
pokud Kupující zvolil jako způsob úhrady platbu bankovním převodem nebo platební kartou.

Pokud není zboží skladem, je jeho expedice podmíněna jeho dalším naskladněním, o němž
Prodávající informuje Kupujícího elektronickou poštou.

5.5.             O expedici zboží je Kupující zpravidla informován e-mailem. Pokud objednané
zboží není skladem, Prodávající o této skutečnosti informuje Kupujícího (telefonicky nebo e-
mailem) a navrhne mu další postup. Pokud Prodávající nebude schopen zajistit předání zboží
dopravci k přepravě do 14 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, Kupujícímu v takovém
případě náleží právo odstoupit od Kupní smlouvy.

5.6.             Dodá-li Prodávající prostřednictvím dopravce či jiným sjednaným způsobem
zboží na adresu určenou Kupujícím v Objednávce, je Kupující při dodání povinen zboží
převzít.

5.7.             V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně
nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit veškeré
náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
doručení.

5.8.             Při převzetí zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat stav zásilky
(počet balíků, neporušenost obalů zboží) podle přepravního listu a v případě jakýchkoliv
závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nebo pokud počet doručovaných balíků nesouhlasí, není
Kupující povinen tuto zásilku od dopravce převzít. Pokud však takto poškozenou zásilku
Kupující od dopravce převezme, je nezbytné toto poškození uvést v předávacím protokolu
dopravce. 

5.9.             Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit elektronickou
poštou na e-mailovou adresu Prodávajícího info@beautymanifesto.cz, sepsat s dopravcem
škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat společně s oznámením Prodávajícímu.
Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva
věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní
smlouvou.

5.10.             V případě, že Kupující zboží na jím uvedené doručovací adrese
nevyzvedne/nepřevezme a zboží se tak vrátí zpět Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn od
Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě Kupující porušil svoji povinnost zboží převzít a
Prodávající je tak oprávněn částku představující náklady vynaložené Kupujícím na doručení
zboží jednostranně započíst oproti jeho nároku na vrácení kupní ceny. Tímto ujednáním není
dočten případný nárok Prodávajícího na náhradu škodu vzniklou Prodávajícímu nad rámec
částky nákladů na doručení zboží.

5.11.             Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího předáním zboží dopravci pro
přepravu zboží do místa určení. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na
zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající
škodu způsobil porušením svých povinností.

5.12.             Kupující nabývá práva z přepravní smlouvy, požádá-li o vydání zásilky po jejím
dojití do místa určení, popřípadě po uplynutí doby, kdy zásilka měla do místa určení dojít.
Tímto okamžikem přechází na Kupujícího i právo na náhradu škody na zásilce.

5.13.             Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za prodlení s dodáním zboží, za
nedodání zboží způsobené porušením povinnosti Kupujícího převzít zboží na jím uvedené
adrese či za jakékoliv jiné prodlení či nedodání z důvodu okolností nezávislých na vůli
Prodávajícího nebo za škodu vzniklou v době od převzetí zboží dopravcem pro přepravu do
doby vydání zboží Kupujícímu.

6. Práva z vadného plnění (podmínky uplatnění
reklamace)

6.1.             Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, §
2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a příslušnými ustanoveními ZOS).

6.2.             Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
6.2.1.          má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na
povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
6.2.2.          se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se
zboží tohoto druhu obvykle používá,
6.2.3.          zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
6.2.4.          je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
6.2.5.          zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.             Kupující bere na vědomí, že s ohledem na povahu prodávaného zboží (kosmetické
produkty) by zboží nemělo být vystavováno přímému slunečnímu záření mělo být skladováno
při teplotách 5–25°C.

6.4.             Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo
vadné již při převzetí.

6.5.             Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění (reklamovat zboží), která se
vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti-čtyř) měsíců od převzetí. Je-li na
prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě uvedena
doba, po kterou lze zboží použít, použijí se příslušná ustanovení OZ upravující Záruku za
jakost.

6.6.             Kupující zboží podle možností prohlédne co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčí
se o jeho vlastnostech a množství.

6.7.             Kupující oznámí vadu v souladu s čl. 7 těchto Obchodních podmínek bez
zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, v opačném
případě mu nebude soudem přiznáno právo z vadného plnění. Totéž platí také pro skrytou
vadu.

6.8.             Neoznámil-li Kupující vadu zboží včas v souladu s čl. 6.5. těchto Obchodních
podmínek, pozbývá práva z vadného plnění.

6.9.             Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží a nepoužije se:
6.9.1.          u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
a/nebo
6.9.2.          na opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním; a/nebo
6.9.3.          u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou
zboží mělo při převzetí Kupujícím; a/nebo
6.9.4.          vyplývá-li to z povahy zboží.

6.10.           V případě, že zboží má vadu, která nebrání užívat zboží k určenému účelu,
Prodávající tuto skutečnost uvede v Internetovém obchodě společně s informací o tom, o
jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. U použitého spotřebního zboží
platí zkrácená doba pro uplatnění práv z vadného plnění uvedená Prodávajícím
v Internetovém obchodě u takového použitého spotřebního zboží.

6.11.             Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím
zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
7. Způsob uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

7.1.             Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 6.2 těchto Obchodních podmínek a jsou-
li splněny podmínky v čl. 6 těchto Obchodních podmínek, může Kupující zboží reklamovat.

7.2.             Jedná-li se o odstranitelnou vadu zboží, může Kupující požadovat:
7.2.1.          bezplatné odstranění vady (pokud ji lze odstranit a jiný způsob by byl vzhledem
k povaze vady neúměrný); nebo
7.2.2.          dodání nového zboží bez vad (pokud to není vzhledem k povaze vady
nepřiměřené); nebo
7.2.3.          požadovat výměnu součásti (pokud se vada týká pouze součásti); nebo
7.2.4.          přiměřenou slevu.

7.3.             Pokud není možná ani jedna z variant v čl. 7.2. výše, může Kupující odstoupit od
Kupní smlouvy.

7.4.             Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu jeho součásti má Kupující i v
případě odstranitelné vady, Pokud se jedná o opakovaný výskyt vady po předchozí opravě
nebo pro větší počet vad, může Kupující požadovat:
7.4.1.          dodání nového zboží bez vad; nebo
7.4.2.          požadovat výměnu součásti; nebo
7.4.3.          přiměřenou slevu; nebo
7.4.4.          odstoupit od Kupní smlouvy.

7.5.             Přiměřenou slevu může Kupující požadovat také v případě, kdy Prodávající
nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné
obtíže.

7.6.             Má-li zboží vadu a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o použité
zboží, Kupující místo nemá právo na výměnu zboží, náleží mu však právo na přiměřenou
slevu.

7.7.             Při dodání nového zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na své náklady zboží
původně dodané.

7.8.             Pro řádné uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen doručit
reklamované zboží Prodávajícímu, a to na adresu: SKLADON,
Průmyslová 377, 742 51 Mošnov. Reklamované zboží nelze zaslat na dobírku. Kupující je
povinen při uplatnění svého práva z vadného plnění předložit stručný popis závady.

7.9.             Při uplatnění práva z vadného plnění (při reklamaci zboží) nebo bez zbytečného
odkladu po jeho oznámení, uvede Kupující, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Provedenou
volbu již nemůže Kupující bez souhlasu Prodávajícího změnit. To neplatí, žádal-li Kupující
opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. V takovém případě Prodávající zvolí způsob
vyřízení reklamace.

7.10.             Pokud Kupující zboží reklamuje, Prodávající mu písemně potvrdí, kdy právo
z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení Kupující
požaduje.

7.11.             Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající nedohodne s
Kupujícím na delší lhůtě. Tato lhůta začíná běžet v den následující po dni, kdy bylo oznámení
o uplatnění práva z vadného plnění společně s reklamovaným zbožím doručeno
Prodávajícímu.

7.12.        Po vyřízení reklamace Prodávající vydá písemné potvrzení o datu a způsobu jejího
vyřízení, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné
odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.13.        V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu nákladů na doručení
reklamovaného zboží Prodávajícímu, a to v podobě poštovného v nezbytné výši. Smluvní
strany se dohodly, že Prodávající uhradí Kupujícímu účelně vynaložené náklady pouze na
základě daňového dokladu prokazujícího výši skutečně vynaložených nákladů na doručení.

7.14.        V případě neoprávněné reklamace nemá Kupující nárok na náhradu svých nákladů
spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů,
které vznikly na jeho straně.

7.15.        V případě, kdy Prodávající nedodrží lhůtu uvedenou v článku 6.20. těchto
Obchodních podmínek, náleží Kupujícímu právo odstoupit od Kupní smlouvy.

8. Ochrana osobních údajů

8.1.             Prodávající zpracovává osobní údaje všech svých Kupujících pro účely plnění
Kupní smlouvy, jednání o takové Kupní smlouvě a pro účely veřejnoprávních povinností
Prodávajícího v souladu s právními předpisy, a to zejména s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZOÚ“).

8.2.             Více informací o zpracování osobních údajů a jejich ochraně včetně problematiky
ukládání tzv. cookies je obsaženo v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů,
který je k dispozici na následující internetové adrese: www.beautymanifesto.cz/zasady-
ochrany-osobnich-udaju/

8.3.             Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a
pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých
osobních údajích. Kupující potvrzuje a nese odpovědnost za to, že veškeré jím poskytnuté
osobní údaje jsou správné a pravdivé.

9. Mimosoudní řešení sporů

9.1.             V případě sporu z Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který se
nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na zahájení mimosoudního
řešení takového sporu příslušnému subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20
869, se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, internetová
adresa: http://www.coi.cz.

9.2.             Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena
Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Závěrečná ustanovení

10.1.             Je-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek prohlášeno za neplatné
nebo zdánlivé, není tím ovlivněna platnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek.

10.2.             Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu
Kupujícího překlad textu Kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek, platí, že v případě
sporu o výklad pojmů platí výklad Kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek v českém
jazyce.

10.3.             Kontaktní údaje Prodávajícího:
10.3.1.          E-mail: info@beautymanifesto.cz;
10.3.2.          Korespondenční adresa pro doručování: VEBAS holding s.r.o., Panská 854/2, 110 00 Praha
10.3.4.          Veškeré stížností Prodávající přijímá na elektronické adrese info@beautymanifesto.cz.

Kupující se může se svojí stížností obrátit také na příslušný orgán
státního dozoru, kterým je pro oblast obchodní činností Česká obchodní inspekce a pro oblast
ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů.
10.3.3.          Poštovní adresa pro vrácení či reklamaci zboží: SKLADON, Průmyslová 377, 742 51 Mošnov.

10.4.             Veškeré právní vztahy v souvislosti s Kupní smlouvou či užíváním Internetového
obchodu na internetové adrese www.beautymanifesto.cz se řídí právním řádem České
republiky a případné soudních sporů z těchto právních vztahů budou rozhodovány
příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
(CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.
 
Tyto Obchodní podmínky včetně všech jejích součástí nabývají platnosti a účinností dnem 5.
května 2020 a ruší předchozí znění Obchodních podmínek včetně všech jejich součástí.